Dilarang senyum-senyum tanpa sebab-sebab yang jelas.